Αρχική Γενική Αστρονομία Πολυσύμπαν και Παράλληλα Σύμπαντα